Om

Föreningen Norden i Karlshamn bildades 1946, samma år som föreningen i Sölvesborg. 1998 beslöts att föreningarna skulle gå samman med namnet Föreningen Norden Karlshamn/Sölvesborg.
Inom Föreningen Norden är Karlshamn/Sölvesborg  den största lokalavdelningen med  över 685 medlemmar.

Föreningen Norden Karlshamn/Sölvesborg har ett eget kansli i Karlshamn. Kansliet är bemannat tre dagar i veckan större delen av  året.
Att från början ha varit helt Nordeninriktad har verksamheten under årens lopp förändrats mot nya former. Därav det stora utbudet av aktiviteter som nu erbjuds medlemmarna.
Av det program som bedrivs lokalt kan nämnas cafékvällar med varierade inslag, oftast fulltecknade, medlemsaftnar, musik från orgelläktaren i Carl Gustafs kyrka, lotteristånd under Östersjöfestivalen m.m.

Under ett normalt år genomförs ett 10-tal resor med varierade mål, från närområdet till något av våra grannländer. Dessutom 4 Musik och teaterresor.
En aktivitet, som  genomförts i 34 år, är Kväll på Museigården med Karlshamns Musikkår och ett intressant kåseri. Detta är inledningen på Östersjöfestivalen i Karlshamn.
Avdelningen arrangerar Nordiska Litteraturveckan i samarbete med Biblioteket.
När det gäller friskvård kan nämnas söndagsvandringarna med mellan 20 och 30 deltagare. Utöver dessa genomförs blomstervandringar på våren. Allt i friskvårdens anda.
Ett antal studiecirklar finns och efter behov kan nya startas.
Avdelningen deltager som vanligt i Nationaldagsfirande i Rosengården, Karlshamn.
Fyra Aktuelltblad utkommer årligen där programmet mer utförligt presenteras.
Det finns aktiviteter som passar alla medlemmar och styrelsen är lyhörd för nya förslag som kan genomföras.

Uttalande Föreningen Nordens fullmäktige 2022

I nuvarande oroliga tid – efter en pandemi och under ett krig i Europa – står det klart att ett närmare och fördjupat nordiskt samarbete är en nödvändighet för att säkerställa framtida fred, välfärd och demokrati i Norden.

En ny samtid i Norden är redan här, vilken såväl ökad migration, en pandemi och det nya säkerhetspolitiska läget visat prov på. Erfarenheterna har synliggjort att vi inte kan förlita oss på gamla meriter när det gäller samhörighet och samarbete mellan människor i Norden. Pandemin har skapat stor osäkerhet bland människor som bor och lever i de nordiska gränsregionerna. Frågor som ”kan jag fortsätta mitt arbete på andra sidan gränsen eller är det en för stor risk att ta ekonomiskt och socialt?” är nu frågor som åter ställs av tiotusentals människor i Norden.

Brist på tillit gör oss redan idag mindre benägna att utbilda oss eller arbeta i ett annat nordiskt land vilket inte bara är en farlig utveckling för tilliten och samhörigheten, utan också för tillväxten, välfärden och krisberedskapen i Norden.

Om vi i Norden tillsammans ska kunna bygga en framtid så måste relationer och tillit återigen fördjupas och förstärkas. Därtill behöver samarbetets former också förnyas för att både involvera nya generationer och målgrupper i arbetet.

Erfarenheterna från Sverige och Finlands gemensamma arbete med ansökan om NATO-medlemskap visar att när viljan finns är ett nära bilateralt samarbete både prioriterat och möjligt. Samarbetet kunde fungera väl tack vare decennier av mellanfolkligt utbyte på alla nivåer i samhället från medborgare till tjänstemän och ministrar. Denna process är ett tydligt och bra exempel på vad ett nära och gott samarbete kan åstadkomma. Ett samarbete som bör vara ledstjärna för annat samarbete i Norden.

Det råder inga tvivel om att framtiden fortsatt kommer att utmana även vår del av världen. Den kommer att utmana allas vår förmåga att hantera en värld och en planet i förändring. För att vi tillsammans ska kunna hantera dessa utmaningar så fordras att mellanfolkligt utbyte i Norden stimuleras, fördjupas och prioriteras. Därtill fordras att vackra visioner om framtiden omvandlas till konkret handling.

Vi representanter på Föreningen Nordens fullmäktige 2022 uppmanar därför de svenska parlamentarikerna och Sveriges regering att

  • Öka anslagen till-, uppmuntra och prioritera insatser som stärker det mellanfolkliga utbytet i Norden inom kultur, civilsamhället, myndigheter, akademin och i näringslivet.
  • Initiera en översyn och utvärdering av Nordiska Ministerrådets uppdrag, prioriteringar och arbetssätt, samt dess förmåga att skapa ett starkt mellanfolkligt utbyte som bygger nordisk samhörighet, tillit och samarbete för framtiden.

Om Föreningen Norden

Föreningen Norden arbetar för ett öppet, samverkande, demokratiskt och hållbart Norden. Målet med vårt arbete är ett inkluderande och välutvecklat mellanfolkligt utbyte i Norden och med omvärlden. Vår övertygelse är att ett starkt mellanfolkligt utbyte är en nyckel till tillit och samhörighet mellan människor i Norden, och att det uppnås genom att människor i alla generationer och samhällssektorer möts, samtalar och samarbetar över gränserna. En sådan samverkan ökar kunskapen, språkförståelsen, tilliten och samhörigheten mellan oss som lever i vår gemensamma region, det bygger ett starkt civilförsvar och en krisberedskap för framtiden.